ဆုိင္ခန္း - မြန်မာ
ဆုိင္ခန္း ရုံးခန္းႏွင့္ဆိုင္ခန္းမ်ား, ျမစ္ႀကီးနား
100,000 Ks