တီဗြီစင္ - မြန်မာ
တီဗြီစင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ျမစ္ႀကီးနား
100,000 Ks
ေဘာပင္ခြက္ - မြန်မာ
ေဘာပင္ခြက္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ျမစ္ႀကီးနား
3,800 Ks