စကိတ္ဖိနပ္ - မြန်မာ
စကိတ္ဖိနပ္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, တာေမြ
35,000 Ks
22 in 1 Exercise Machine - မြန်မာ
22 in 1 Exercise Machine အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
65,000 Ks
လမ္းေလွ်ာက္စက္ - မြန်မာ
လမ္းေလွ်ာက္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
3.50 LKs
လမ္းေလွ်ာက္စက္ - မြန်မာ
လမ္းေလွ်ာက္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ၾကည္႕ၿမင္တိုင္
1.30 LKs
အဆီခ်စက္ - မြန်မာ
အဆီခ်စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
2.50 LKs
အားကစားစက္ - မြန်မာ
အားကစားစက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
15,000 Ks
Tummy Trimmer အိပ္ထမတင္စက္ - မြန်မာ
Tummy Trimmer အိပ္ထမတင္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
10,000 Ks