ရစ္ - မြန်မာ
ရစ္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
47,000 Ks