ကြၽန္းဘီဒို - မြန်မာ
ကြၽန္းဘီဒို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သာေကတ
1.60 LKs
သံဗီဒိုအထူသား - မြန်မာ
သံဗီဒိုအထူသား ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
50,000 Ks
နွစ္ထပ္ကုတင္ - မြန်မာ
နွစ္ထပ္ကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.50 LKs
Refrigerator - မြန်မာ
Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဒဂံု
90,000 Ks
Sofa - မြန်မာ
Sofa ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.80 LKs
Plastic ဖိနပ္စင္ - မြန်မာ
Plastic ဖိနပ္စင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
18,000 Ks
Haier 2 Door Refrigerator - မြန်မာ
Haier 2 Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
85,000 Ks