ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
5.00 LKs
ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
သစ္ေမႊးပင္ (Agarwood) - မြန်မာ
သစ္ေမႊးပင္ (Agarwood) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ထားဝယ္
5.00 LKs
Heat Transfer Machine - မြန်မာ
Heat Transfer Machine စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ထားဝယ္
1.85 LKs
သစ္​​ေမႊးျခံ  Agarwood  - မြန်မာ
သစ္​​ေမႊးျခံ Agarwood စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ထားဝယ္
5.00 LKs