ဇာဝမ္းဆက္ - မြန်မာ
ဇာဝမ္းဆက္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
18,500 Ks
Women's Blouse - မြန်မာ
Women's Blouse အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ဟသၤာတ
12,000 Ks
အူဝဲခ်ိတ္ - မြန်မာ
အူဝဲခ်ိတ္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ပုသိမ္
7,000 Ks
လက္တိုအက်ႌ - မြန်မာ
လက္တိုအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ေျမာင္းျမ
4,500 Ks