ေခ်ာင္းသာခရီးစဥ္ - မြန်မာ
ေခ်ာင္းသာခရီးစဥ္ ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
80,000 Ks