ေရစိုခံေဖာ့ဖ်ာ - မြန်မာ
ေရစိုခံေဖာ့ဖ်ာ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
6,500 Ks
ျခံကြင္း - မြန်မာ
ျခံကြင္း အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.20 LKs
လွုပ္ပုခက္ - မြန်မာ
လွုပ္ပုခက္ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
39,500 Ks
Transformer Truck - မြန်မာ
Transformer Truck အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
33,000 Ks
သြားရည္ခံ - မြန်မာ
သြားရည္ခံ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3,850 Ks
ကေလးျခင္ေထာင္ - မြန်မာ
ကေလးျခင္ေထာင္ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
21,000 Ks