2008 Daihatsu Hijet - မြန်မာ
2008 Daihatsu Hijet ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ပဲခူး
82.00 LKs
2006 Hyundai Porter - မြန်မာ
2006 Hyundai Porter ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ျပည္
100.00 LKs
FAW Truck - မြန်မာ
FAW Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ျပည္
35.00 LKs
2007 Daihatsu Hijet Truck - မြန်မာ
2007 Daihatsu Hijet Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ပဲခူး
83.00 LKs
2006 Suzuki Carry - မြန်မာ
2006 Suzuki Carry ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ပဲခူး
65.00 LKs
2007 Daihatsu Hijet - မြန်မာ
2007 Daihatsu Hijet ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ပဲခူး
68.00 LKs
2007 Honda Acty  - မြန်မာ
2007 Honda Acty ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ပဲခူး
78.00 LKs