ခရီး​ေဆာင္​အိတ္​ - မြန်မာ
ခရီး​ေဆာင္​အိတ္​ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ပဲခူး
15,000 Ks
အားကစားပစၥည္​း - မြန်မာ
အားကစားပစၥည္​း အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေတာင္ငူ
45,000 Ks
X-fit 23 in 1 Fitness Machine - မြန်မာ
X-fit 23 in 1 Fitness Machine အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ပဲခူး
65,000 Ks