ပန်ကာ - မွနျမာ
ပန်ကာ အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, နတ်တလင်း
4,500 Ks
York Air-con - မွနျမာ
York Air-con အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, တောင်ငူ
3.40 LKs
ဓူဝံ အင်ဗာတာ - မွနျမာ
ဓူဝံ အင်ဗာတာ အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပဲခူး
25,000 Ks
ကြိုးကြိတ်စက် - မွနျမာ
ကြိုးကြိတ်စက် အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပြည်
6,000 Ks
မီးစက် - မွနျမာ
မီးစက် အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပဲခူး
65,000 Ks
Golden Electronic Voltage Regulator - မွနျမာ
Golden Electronic Voltage Regulator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပဲခူး
90,000 Ks
Honda Generator - မွနျမာ
Honda Generator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပဲခူး
70,000 Ks