ပန္ကာ - မြန်မာ
ပန္ကာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, နတ္တလင္း
4,500 Ks
York Air-con - မြန်မာ
York Air-con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ငူ
3.40 LKs
ဓူဝံ အင္​ဗာတာ - မြန်မာ
ဓူဝံ အင္​ဗာတာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
25,000 Ks
ႀကိဳးႀကိတ္စက္ - မြန်မာ
ႀကိဳးႀကိတ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ျပည္
6,000 Ks
မီးစက္ - မြန်မာ
မီးစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
65,000 Ks
Golden Electronic Voltage Regulator - မြန်မာ
Golden Electronic Voltage Regulator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
90,000 Ks
Honda Generator - မြန်မာ
Honda Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
70,000 Ks