ဓူဝံ အင္​ဗာတာ - မြန်မာ
ဓူဝံ အင္​ဗာတာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
25,000 Ks
ႀကိဳးႀကိတ္စက္ - မြန်မာ
ႀကိဳးႀကိတ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ျပည္
6,000 Ks
မီးစက္ - မြန်မာ
မီးစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
65,000 Ks
Golden Electronic Voltage Regulator - မြန်မာ
Golden Electronic Voltage Regulator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
90,000 Ks
Honda Generator - မြန်မာ
Honda Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
70,000 Ks
3KL Generator - မြန်မာ
3KL Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
70,000 Ks
​ေရခဲ​ေသတၱာ​ - မြန်မာ
​ေရခဲ​ေသတၱာ​ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ျပည္
2.50 LKs
Acson Air Con 1.5hp - မြန်မာ
Acson Air Con 1.5hp အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေရႊေတာင္
1.80 LKs