သံဗီဒိုအထူသား - မြန်မာ
သံဗီဒိုအထူသား ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
50,000 Ks
နွစ္ထပ္ကုတင္ - မြန်မာ
နွစ္ထပ္ကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.50 LKs
Sofa - မြန်မာ
Sofa ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.80 LKs
Plastic ဖိနပ္စင္ - မြန်မာ
Plastic ဖိနပ္စင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
18,000 Ks
ဆိုဖာထိုင္ခုံ - မြန်မာ
ဆိုဖာထိုင္ခုံ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
100,000 Ks
ဆိုဖာထိုင္ခံု - မြန်မာ
ဆိုဖာထိုင္ခံု ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
100,000 Ks
ကြၽန္းဘီဒို - မြန်မာ
ကြၽန္းဘီဒို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သာေကတ
1.80 LKs