အမူန္႕ႀကိတ္စက္ - မြန်မာ
အမူန္႕ႀကိတ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေတာင္ငူ
1.20 LKs
မရမ္းသီးေျကာ္ - မြန်မာ
မရမ္းသီးေျကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
2,000 Ks
Bkk Colour စပ္ေလး - မြန်မာ
Bkk Colour စပ္ေလး လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, ပဲခူး
4,900 Ks