ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
Vodka Candy - မြန်မာ
Vodka Candy လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, ေကတုမတီ
4,500 Ks
Theodolite - မြန်မာ
Theodolite စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေပါင္းတည္
5.00 LKs
Kubota ေကာက္ရိတ္စက္ - မြန်မာ
Kubota ေကာက္ရိတ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ပန္းေတာင္း
15.00 LKs