ခရီးဆောင်အိတ် - မွနျမာ
ခရီးဆောင်အိတ် အိတ်နှင့်ဖက်ရှင်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ, တောင်ငူ
20,000 Ks
လက်ပတ် - မွနျမာ
လက်ပတ် အိတ်နှင့်ဖက်ရှင်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ, တောင်ငူ
8,000 Ks
လက်ကိုင်အိတ် - မွနျမာ
လက်ကိုင်အိတ် အိတ်နှင့်ဖက်ရှင်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ, တောင်ငူ
10,200 Ks
Couple Rings - မွနျမာ
Couple Rings အိတ်နှင့်ဖက်ရှင်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ, တောင်ငူ
15,000 Ks