2003 Toyota Wish - မြန်မာ
2003 Toyota Wish ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
215.00 LKs
2007 Mitsubishi Colt - မြန်မာ
2007 Mitsubishi Colt ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ကမာရြတ္
116.00 LKs
2001 Mitsubishi Pajero - မြန်မာ
2001 Mitsubishi Pajero ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
220.00 LKs
2011 Mitsubishi Colt - မြန်မာ
2011 Mitsubishi Colt ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
107.00 LKs
2000 Mitsubishi Pajero  - မြန်မာ
2000 Mitsubishi Pajero ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
245.00 LKs
2009 Mitsubishi Colt - မြန်မာ
2009 Mitsubishi Colt ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
120.00 LKs
2009 Mitsubishi EK Wagon - မြန်မာ
2009 Mitsubishi EK Wagon ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
98.00 LKs
2002 Mitsubishi Pajero - မြန်မာ
2002 Mitsubishi Pajero ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, မဂၤလာဒံု
240.00 LKs
1997 Mitsubishi Challenger - မြန်မာ
1997 Mitsubishi Challenger ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
167.00 LKs