2008 Toyota Belta - မြန်မာ
2008 Toyota Belta ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
168.00 LKs
2009 Daihatsu Mira - မြန်မာ
2009 Daihatsu Mira ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
95.00 LKs
2008 Daihatsu Mira - မြန်မာ
2008 Daihatsu Mira ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
93.00 LKs
2006 Daihatsu Hijet - မြန်မာ
2006 Daihatsu Hijet ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, အင္းစိန္
70.00 LKs
2008 Daihatsu Hijet Cargo - မြန်မာ
2008 Daihatsu Hijet Cargo ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
92.00 LKs
2009 Dihatsu Mira - မြန်မာ
2009 Dihatsu Mira ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
100.00 LKs
2011 Dihatsu Mira  - မြန်မာ
2011 Dihatsu Mira ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, သထံု
102.00 LKs
2008 Daihatsu Esse - မြန်မာ
2008 Daihatsu Esse ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
63.00 LKs
2008 Daihatsu Mira - မြန်မာ
2008 Daihatsu Mira ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
99.00 LKs