2003 Toyota Wish - မြန်မာ
2003 Toyota Wish ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
215.00 LKs
2009 Daewoo Gentra - မြန်မာ
2009 Daewoo Gentra ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေျမာက္ဒဂံု
90.00 LKs
2009 Daewoo Gentra - မြန်မာ
2009 Daewoo Gentra ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေျမာက္ဒဂံု
90.00 LKs
2008 Daewoo Gentra-X - မြန်မာ
2008 Daewoo Gentra-X ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ရန္ကုန္
82.00 LKs