အထူးေၾကာ္ျငာမ်ား
တင္ၿပီး လွ်င္ျမန္စြာေရာင္းခ်ပါ။

အထူးေၾကာ္ျငာ
၏အားသာခ်က္မ်ား

  • သင့္ေၾကာ္ျငာကို စာမ်က္ႏွာတိုင္းမွာ အထူးတလည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ။
  • သင့္ေၾကာ္ျငာဆီသို႔ စိတ္ဝင္စားေသာဝယ္ယူသူမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္လုိက္ပါ။
  • အလွ်င္အျမန္ေရာင္းထုတ္လိုက္ပါ!
VIP - Example

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား

၃ရက္

2200 Ks

2200 Ks

၁ရက္ = 733 Ks

၇ရက္

3900 Ks

3900 Ks

၁ရက္ = 557 Ks

၁၄ရက္

6600 Ks

6600 Ks

၁ရက္ = 471 Ks

ယခုပင္ အထူးေၾကာ္ျငာဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳမည္! ေဖာ္ျပပါတန္ဖိုးမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

အထူးေၾကာ္ျငာမ်ားအေၾကာင္းပိုမိုသိရိွရန္

Ads.com.mm Desktop

အထူးေၾကာ္ျငာဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္ေၾကာ္ျငာ၏စာမ်က္ႏွာ၊ သင္၏အေကာင့္ သို႔ ယခုစာမ်က္ႏွာမွ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ကူပြန္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရံုးမွတိုက္ရိုက္ဝယ္ယူပါ။

လိပ္စာ: ျခံအမွတ္ (၁၀)၊ ခေပါင္းလမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

တယ္လီဖုန္း: ၀၉ ၂၅၄၄၂၉၅၈၈

ရံုးခ်ိန္ : နံနက္ ၉:၃၀ မွ ညေန ၆:၀၀ နာရီထိ တနၤလာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ထိ

"အထူးေၾကာ္ျငာတစ္ခုခ်င္းကို ေၾကာ္ျငာမ်ားအားလံုးစာမ်က္ႏွာတြင္သာမက ေဖာ္ျပခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာ က႑ႏွင့္ ေနရာေဒသအလိုက္ရွာေဖြမႈမ်ားတြင္ပါ အထူးတလည္ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။"

အထူးေၾကာ္ျငာအားလံုးကို စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ မွ်တစြာအလွည့္က်ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Ads.com.mm Mobile
ယခုပင္ အထူးေၾကာ္ျငာမႈဝန္ေဆာင္မွုကို အသံုးျပဳမည္!