အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား

မိတ္ဆက္

Ads.com.mm မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ www.Ads.com.mm ႏွင့္ ၄င္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ား (အားလံုးကို စုေပါင္း၍ “Ads.com.mm” ဟုရည္ညႊန္းသည္) ထံသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ Ads.com.mm သည္ အားလံုးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေစေရး ေသခ်ာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရရိွသည့္ hyperlink အပါအဝင္ ေအာက္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သေဘာတူပါသည္။ Ads.com.mm ကို RS-C Internet Services Company Limited မွ သင့္ထံသို႔ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ဤအသံုးျပဳျခင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ လက္ရိွအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၅ မွ စ၍ လည္း ေကာင္း အသံုးျပဳသူ အသစ္မ်ားအတြက္ လက္ခံခ်ိန္မွစ၍လည္းေကာင္း သင္ႏွင့္ Ads.com.mm ၾကားတြင္ တရားဥပေဒအရ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနရမည္။ Ads.com.mm အေကာင့္ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ Ads.com.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို သံုးသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာဆိုက္၊ ဝန္ ေဆာင္မႈ၊ အက္ပလီေကးရွင္း သို႔မဟုတ္ ကိရိယာတြင္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားသကဲ့ သုိ႔ “Create Account” ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေသာအခါ ဤအသံုးျပဳျခင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သင္ လက္ခံပါသည္။

Ads.com.mm ကိုအသံုးျပဳျခင္း

(Ads.com.mm.com ႏွင့္ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား) အပါအဝင္ Ads.com.mm ကိုသင္အသံုးျပဳသည့္ စည္းကမ္း တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ မည္သည့္တရားပေဒကိုမွ် မခ်ိဳးေဖာက္ပါ၊ မည္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္၊ ေစာ္ ကားသည့္၊ အေသေရဖ်က္သည့္၊ ညစ္ညမ္းစြာေျပာဆိုသည့္ သို႔မဟုတ္ မေလ်ာက္ပတ္သည့္ အေရးအသားမ်ားကို မတင္ပါ၊ မွားယြင္းေသာ သို႔မဟုတ္ အထင္အျမင္မွားေစေသာ အေရးအသား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ သတင္းစကားမ်ားကိုမဆို တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ျခင္း မလုပ္ပါ၊ အျခားေသာ မည္သည့္ တတိယလူပုဂိၢဳလ္၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မျပဳပါ၊ spam၊ ကူးယူျဖန္႔ေဝရန္ တိုက္တြန္းသည့္စာမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိရမစ္ပံုစံ အစီအစဥ္မ်ားကို မျဖန္႔ျဖဴး ပါ၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား သို႔မဟုတ္ Ads.com.mm သို႔မဟုတ္ Ads.com.mm အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ပစၥည္း ဥစၥာမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အျခားမည္သည့္ နည္းပညာ မ်ားကိုမွ် မျဖန္႔ျဖဴးပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံုတြင္ ယုတၱိမက်ေသာ ဝန္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္တင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ Ads.com.mm ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း မလုပ္ပါ၊ အျခားသူ မည္သူမဆို ပိုင္ဆုိင္သည္မ်ားကို ၄င္းတို႔ သေဘာတူျခင္းမရိွဘဲ ပံုတူပြားျခင္း၊ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမလုပ္ပါ၊ ရိုေဘာ့ စပိုင္ ဒါ၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူ (scraper) သို႔မဟုတ္ Ads.com.mm သို႔ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ အျခားေသာ အလိုအေလ်ာက္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာတူညီခြင့္ျပဳ ခ်က္မပါဘဲ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မဆို ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရိွ အရာမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း မလုပ္ပါ၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ား အပါအဝင္ အျခားသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၄င္းတို႔ ၏ သေဘာတူညီခ်က္ မပါဘဲ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ စုေဆာင္းျခင္း၊ Ads.com.mm ဆိုက္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ Ads.com.mm ၏ မူပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားထံမွ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အရာမ်ားကို ပံုတူပြား ျခင္း၊ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း မျပဳလုပ္ပါ၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ားအပါအဝင္ အသံုး ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၄င္းတို႔ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ Ads. com.mm သို႔ လာေရာက္မႈကို ကာကြယ္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ရန္ အသံုးျပဳသည့္ ျဖတ္သန္းခြင့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္စုေဆာင္းျခင္း၊ မည္သည့္ ပစၥည္းအတုမ်ား ကိုမဆို ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ မူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မလုပ္ပါ။ Ads.com.mm သို႔ တင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးႏွင့္ သင္၏ ပို႔စ္မွျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မွန္သမွ် အတြက္ သင္တစ္ဦးတည္းတြင္သာ တာဝန္ရိွသည္။ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ေသာ အရာမ်ားကို ျငင္းပယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ Ads.com.mm တြင္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦး၏ အသံုးျပဳျခင္းကို ေခတၱျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ တားျမစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူ၏ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္းရိွသည္။ ဤအသံုးျပဳျခင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္း ျဖင့္မဆို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ Ads.com.mm ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ားတြင္ သံသယရိွစြာ ျပဳမူေနသည္ဟု ယံုၾကည္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရိွေနသည့္ အျခားေသာ Ads. com.mm အသံုးျပဳသူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားျပီး သံသယျဖင့္ ဆက္ဆံရန္ အၾကံေပးႏုိင္သည္။

Ads.com.mm ကို တလြဲအသံုးခ်ျခင္း

Ads.com.mm ႏွင့္ ၄င္း၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ Ads.com.mm ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း လံုျခံဳရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမ်ား၊ ေစာ္ကားသည့္အရာႏွင့္ မူဝါဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ သတင္းေပးပို႔စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ သတင္းေပးပို႔ပါ။ ျပႆနာမ်ား ဖန္တီးေနသည္၊ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေန သည္ သို႔မဟုတ္ (Ads.com.mm ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ား အရွက္ရေစျခင္း ခဏတာ သို႔မဟုတ္ အျမဲတမ္းဆိုင္းငံ့ျခင္းျဖင့္ လွည့္ကြက္ဆင္ျခင္း အပါအဝင္) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒ မ်ား၏ စာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ထားႏွင့္ကိုက္ညီစြာ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ပါကအျခားေသာ တရားဥပေဒနည္းအရ မွန္ကန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိုသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အဆံုး သတ္ျခင္း လုပ္ႏုိင္သည္၊ လက္ခံထားသည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားႏုိင္သည္၊ နည္းပညာႏွင့္ တရား ဥပေဒအရ ေျခလွမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ Ads.com.mm ကိုအသံုးမျပဳေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ လက္ခံထားေသာ အရာမ်ားကို ဖယ္ရွား ျခင္း၊ Ads.com.mm မွ အသံုးျပဳသူကို အသံုးမျပဳေစျခင္း လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္ေဆာင္ သည္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆိုက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိုေလွာင္ျခင္း၊ ကူးေျပာင္းျခင္းကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ မည္သည့္ တာဝန္မွ်မရိွပါ။ Ads.com.mm ေပၚရိွ တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမဲ့ေသာ အရာ မ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ Ads.com.mm ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားမွ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ မည္သည့္ တာဝန္မွ် မယူပါ။

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္

Ads.com.mm ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ လကၡဏာမ်ားအရ သင္၏ေၾကာ္ျငာကို Ads.com.mm ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည့္ အျခားေသာဆိုက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားတြင္ ျပသႏုိင္သည္။ Ads.com.mm ကိုအသံုးျပဳျခင္း ျဖင့္ အျခားေသာဆုိက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားေပၚတြင္ သင္ ၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ျပသရန္ သေဘာတူသည္။ အျခားေသာ ဆုိက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ေၾကာ္ျငာတင္သည့္ တုိင္းျပည္မ်ား၏ ထပ္ေဆာင္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာဆိုက္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အက္ပလီေကးရွင္ သို႔မဟုတ္ ကိရိယာတြင္ သင္၏ေၾကာ္ျငာကိုတင္ရန္ ေရြးလိုက္ေသာအခါ အျခား ေသာဆုိက္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ ကိရိယာမူဝါဒမ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ေစရန္ တာဝန္ ယူရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆုိက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားတြင္ ရီပို႔လုပ္ပါက သို႔မဟုတ္ ျပႆနာျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး မည္သည့္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒကိုမဆုိ ခ်ိဳး ေဖာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေၾကာ္ျငာကို ဖယ္ရွားႏုိုင္သည္။

ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ

Ads.com.mm တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၊ သင္ႏွင့္ အျခားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား ေပးအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ Ads.com.mm ကို မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ တကာ စာခ်ဳပ္မ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ Ads.com.mm တြင္ သို႔မဟုတ္ မွတစ္ဆင့္ ျပသ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ စုေပါင္းအလုပ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း စုစည္းထားမႈအျဖစ္ ကာကြယ္ေပးထား သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာတူျခင္းမျပဳဘဲ Ads.com.mm မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပံုတူပြားျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းမျပဳရန္ သင္သေဘာတူသည္။ Ads.com. mm တြင္ပါဝင္သည့္ မည္သည့္ မူလကုဒ္ကိုမွ် ျပန္လည္ျဖဳတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္္လည္ေျဖျခင္း၊ ေလ့လာရန္ တစ္စစီျဖဳတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းမျပဳရ။ အထက္ပါ စာပိုဒ္ကို ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွေစဘဲ Ads.com.mm ၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမွ် (သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ အေၾကာင္းအရာမွလြဲ၍) မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မွ် ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ပံုတူပြားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပန္္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမျပဳရန္ သင္သေဘာတူသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အေၾကာင္းအရာ ပစၥည္းေပးလုိက္ေသာအခါ ယခုသိၿပီး အနာဂတ္မွေတြ႔ရိွမည့္ မည္ သည့္ မီဒီယာတြင္မဆိုႏွင့္ Ads.com.mm သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ မ်ိဳးတူစုထား သည့္ ဆိုက္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ Ads.com.mm အဖြဲ႔အစည္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ သည့္ အျခားေသာ မည္သည့္ဆိုက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား တြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာပစၥည္း၏ မည္သည့္ အားလံုးေသာမူပိုင္ခြင့္၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဒီဇိုင္း၊ ေဒတာေဘ့စ္ႏွင့္ ဥာဏပိုင္းဆုိင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို အသံုးခ်ရန္ သင့္ တြင္ သီးသန္႔မဟုတ္ေသာ၊ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ၊ ရာသက္ပန္၊ ေျပာင္းလဲ၍မရသာ၊ အသံုးျပဳမႈတစ္ခု ခ်င္းစီအတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္မလိုေသာ၊ (ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အဆင့္မ်ားမွ) တစ္ဆင့္ လိုင္စင္ခ်ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးရိွ၍ ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သင့္ဘက္မွ အာမခံသည္။ ထို႔အျပင္ တရားဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အျမင့္ဆံုးအတိုင္းအတာအထိ အေၾကာင္းအရာ ပစၥည္းရိွ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္သည္။

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ

တတိယပုဂိၢဳလ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာပစၥည္းမ်ား မတင္ ပါႏွင့္။ မူပိုင္ခြင့္၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ (ဥပမာ ေရာင္းရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းအတု) ကဲ့သို႔ေသာ ဥာဏပိုင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔ကိုသာ မကန္႔သတ္ထားပါ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ Ads.com.mm ေပၚတြင္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား အေျမာက္အမ်ားကို ေပးအပ္ထားသည္။ အထူး သျဖင့္ မူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား၊ အခြင့္အေရးရိွ ပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မည္ သည့္ ေၾကာျငာကိုမဆို ရီပို႔တင္ႏုိင္ၿပီး အဆိုပါ ေၾကာ္ျငာကိုဖယ္ရွားရန္ ေတာင္းဆုိမႈကို တင္သြင္း ႏုိင္သည္။ အခြင့္အေရးရိွ ပါတီ၏ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ မွန္ကန္ သည့္ပံုစံျဖင့္ ရီပို႔တင္ပါက ဥာဏပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို Ads. com.mm မွ ဖယ္ရွားမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ရီပို႔တင္ျခင္း :

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏုိ႔တစ္စာ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ Notice of Infringement Form ကိုျဖည့္္ၿပီး Ads.com.mm: legal@deals.jumia.com သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ရန္ လိုအပ္သည္။ သင္၏ ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ရီပို႔တင္ရန္ ဤေလွ်ာက္လႊာ (this form) ကိုသံုးႏုိင္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးပါ။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏုိ႔တစ္စာ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဤအရာမ်ားကို ရီပို႔တင္သည့္ ဘက္မွသူမ်ားသည္ အခြင့္အေရး ကို လက္ဝယ္ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ဘက္မွ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေၾကာင့္ Ads.com.mm သည္ ဖယ္ရွားရမည့္ ေၾကာ္ျငာကို ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏို႔တစ္စာ ေလွ်ာက္လႊာကို ရရိွၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ Ads.com.mm သို႔ ေပးထားသည့္ အီး ေမးလ္လိပ္စာမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ပိုင္း ရီပို႔မ်ားကို ႐ိုးရွင္းစြာ ေပးပို႔ႏုိင္သည္။ မွတ္ခ်က္ - ဤေလွ်ာက္လႊာကို သက္ဆုိင္ရာ ဥာဏပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ကို တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွသာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏို႔တစ္သည္ Ads.com.mm အသံုးျပဳ သူမ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ မူပို္င္ခြင့္၊ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္ အသား မူပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဥာဏပိုင္ဆိုင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ေစရန္ ေသခ်ာ ေအာင္ ျဖစ္သည္။

တာဝန္ယူျခင္း

ဤသေဘာတူခ်က္မ်ားမွ မည္သည့္အရာမဆိုသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေပါ့ဆမႈ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ ေအးဂ်င့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မမွန္မကန္ အေယာင္ ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အနာတရျဖစ္မႈအတြက္ တာဝန္ယူမႈ ကို ကန္႔သတ္ႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ အျခားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား တင္သည့္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အရာမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္မရိွပါဟု သင္သေဘာတူသည္။ အသံုးျပဳသူမ်ား တင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေလ့လာသံုးသပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသံုးျပဳသူမ်ားၾကားတြင္ အမွန္္တစ္ကယ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား မပါဝင္ပါ။ Ads.com.mm ရိွ အေၾကာင္းအရာ ပစၥည္းအမ်ားစုသည္ အျခားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ လာေသာေၾကာင့္ တင္ သည့္ ပို႔စ္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး၊ စိတ္ခ်ရမႈ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း၏ တရားဝင္မႈ မွန္ကန္ျခင္းရိွမရိွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွ အာမခံႏုိင္ ျခင္း မရိွပါ။ မည္သည့္အခါတြင္မဆို ရာဇဝတ္ျပစ္မႈျဖစ္သည့္၊ အရပ္သားတာဝန္ယူမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား နည္းျဖင့္ မည္သည့္သင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒကိုမဆို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မည္သည့္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ အားေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွေစဘဲ အျခားမည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ မူပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ တရားဥပေဒႏွင့္မညီသည့္၊ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္၊ ေစာ္ကားသည့္၊ အေသေရ ဖ်က္သည့္၊ ညစ္ညမ္းသည့္ သို႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အရာဝတၳဳမ်ားကို တင္ျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ မည္သည့္ တာဝန္မွ်မရိွပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္၊ အမွားကင္းေသာ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈရိွ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အာမခံႏုိင္ ျခင္း မရိွေၾကာင္း သင္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အဆက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းမရိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ မွ အာမခံႏုိင္ျခင္းမရိွဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆုိက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ရရိွမႈအတြက္ မည္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံ ခ်က္မ်ား (ရွင္းလင္းစြာျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ) ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းတူစြာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ႏွင့္ စတဲ့က်ဳ႕ဥပေဒမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အရည္အေသြး၊ ကုန္သြယ္ႏုိင္မႈ၊ ကုန္သြယ္ႏုိင္သည့္ အရည္အေသြး၊ အၾကမ္းခံမႈ၊ အပါအဝင္ ရွင္း လင္းစြာျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ မည္သည့္အာမခံမႈမ်ား၊ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား အားလံုးကို တရားဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတုိင္းအတာအထိ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ျငင္းဆန္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သင္အႀကံေပးသည့္တုိင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဆုိပါ ထိခိုက္ မႈျဖစ္လာႏုိင္မည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယုတၳိက်က် ျမင္သည့္တုိင္ေအာင္ Ads.com.mm ကို သင္အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳ၍ မရျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ (အျမတ္ ေငြအပါအဝင္) ေငြေၾကးျဖစ္ေစ၊ စိတ္ေစတနာ၊ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သတင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အထူး၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္ မရိွပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာမခံ မႈကို ျငင္းပယ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ ထိုအခါ အဆိုပါ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မပါဝင္ျခင္းမ်ားသည္ သင့္ ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္မဟုတ္ပါ။ အထက္ပါ စာပိုဒ္ရိွေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တာဝန္ရိွ သည္ဟု ေတြ႔ရိွပါက သင့္ထံသို႔ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ တတိယပါတီထံသို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တာဝန္ယူမႈ ကို (စတဲ့က်ဳ႕ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခားအရ စာခ်ဳပ္အရ၊ မတရားနစ္နာမႈ၊ ေပါ့ဆမႈ၊ မတရားနစ္နာမႈ တြင္ လံုးဝတာဝန္ရိွမႈျဖစ္ေစ) (က) တာဝန္ရိွမႈျဖစ္လာေစသည့္ လုပ္ရပ္မတိုင္မွီ ၁၂ လတြင္ သင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုေပးသည့္ စုစုေပါင္း အဖိုးအခမ်ားႏွင့္ (ခ) ၁၀၀ က်ပ္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္သာ ကန္႔သတ္ ထားသည္။

လြတ္ၿငိမ္းျခင္း

Ads.com.mm အသံုးျပဳသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုသူမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားေသာ အခါ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ သဘာဝ၊ သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈ မ်ားႏွင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို ဆက္စပ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ၄င္းမွေပၚထြက္လာသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းျခင္း၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား (အမွန္တစ္ကယ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ) မည္သည့္ အတြက္မဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔ (ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အရာရိွမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ လက္ေအာက္ခံ မ်ား၊ ပူးတြဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား) ကို လြတ္ၿငိမ္းေစရမည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

Ads.com.mm ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Privacy policy တြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဥေရာပ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ေနရာတြင္မဆို တည္ရိွသည့္ ဆာဗာမ်ားရိွ Ads.com.mm ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းနွင့္ အသံုးျပဳျခင္း ကို သေဘာတူသည္။ မားကတ္တင္းအရ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကို လက္မခံလုိပါဟု မေျပာထား ပါက မားကတ္တင္းအရ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုလည္း သင္သေဘာတူသည္။

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

သင္ႏွင့္ Ads.com.mm အၾကားတြင္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပါက Ads.com.mm Help page သို႔ သြား၍ ေျဖရွင္းရန္ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ဖို႔ အႀကံေပးလိုသည္။ တရား႐ံုးသို႔ မသြားဘဲ အျခား နည္း လမ္းမ်ားအျဖစ္ ညိွႏႈိင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားနည္း လမ္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းရန္ ယုတၳိက်သည့္ ေတာင္းဆုိမႈ မ်ားကိုကၽြႏု္ပ္တို႔စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။

အေထြေထြ

Ads.com.mm တြင္တင္ထားသည့္ ဤသေဘာတူခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားမူဝါဒမ်ားသည္ Ads. com.mm ႏွင့္ သင့္ၾကားရိွ သေဘာတူခ်က္တစ္ခုလံုးျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ႀကိဳတင္သေဘာတူခ်က္ မ်ားကိုမဆို အစားထိုးသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္ေအဂ်င္စီ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပူးတြဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္ franchise ေပးသူ - franchise ရသူ အဆက္အသြယ္ကို မရည္ရြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ မဖန္တီးပါ။

ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးကို ျပည္သူ႔သမၼတ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူသည္။ Ads.com.mm ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ရပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈကိုမဆို ျပည္သူ႔သမၼတ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ရန္ကုန္၏ တရား႐ံုးမ်ားတြင္သာ ေျဖရွင္းရမည္။ ျပည္သူ႔သမၼတ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တရား႐ံုးမ်ား၏ သီးသန္႔ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို သင္ေရာ Ads.com.mm ပါ ေလးစားလိုက္နာရန္ သေဘာတူသည္။

မည္သည့္ အထူးျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အတည္ျပဳျခင္းမရိွပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုိကဲ့သို႔လုပ္ရန္ အခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ တရား႐ံုးမွ ဤသေဘာတူခ်က္မ်ားမွ မည္သည့္ တစ္ခ်က္ခ်က္ကိုျဖစ္ေစ ဖယ္ရွားလိုက္ပါက က်န္ရိွသည့္ သေဘာတူခ်က္မ်ားသည္ တည္ျမဲမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ႏုိ႔တစ္ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု တည္းျဖင့္ ဤသေဘာတူခ်က္ကို အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ေပးႏုိင္သည္။

တရားဝင္မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ ဆုိင္သည့္ ႏုိ႔တစ္စာမ်ားမွအပ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ သင္ေပးပို႔ေသာ ႏို႔တစ္စာသည္ legal@vendito. com သို႔ လိပ္မူ၍ စာတိုက္မွတ္ပံုတင္၍ ေပးပို႔ရမည္။ သင္ေပးအပ္သည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမွ တစ္ ဆင့္ သို႔မဟုတ္ စာတုိက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ႏို႔တစ္စာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပးပို႔မည္။ မွတ္ပံု တင္ထားသည့္ လိပ္စာမွ ေပးပို႔သည့္ ႏို႔တစ္စာမ်ားကို ေပးပို႔သည့္ ရက္ၿပီးေနာက္ ငါးရက္အၾကာ တြင္လက္ခံရရိွသည္ဟု သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ေနာက္ တစ္ခါ ပို႔စ္တင္သည့္အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ Ads.com.mm ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ မူဝါဒျပဳျပင္ၿပီးသည့္ ေနာက္ ရက္ေပါင္း ၃၀ အၾကာ မည္သည့္အခ်ိန္မွ ေစာသည္ျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ အသံုးျပဳသူႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ လက္မွတ္မထိုးထားလွ်င္၊ စာျဖင့္ေရးသားထားျခင္းမရိွလွ်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။

Ads.com.mm အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အကူအညီလိုသည္ျဖစ္ေစ Ads.com.mm Help page ကိုၾကည့္ပါ။