Ads.com.mm ရဲ႕အကူအညီႏွင့္ သံုးစြဲသူပံ့ပိုးမႈက႑မွႀကိဳဆိုပါတယ္

ဒီေနရာမွာသင္ဟာအေမးအမ်ားဆံုးေမးခြန္းမ်ားရဲ႕အေျဖမ်ား၊ လွ်င္ျမန္စြာကုန္ပစၥည္းေရာင္းထြက္ရန္ႏွင့္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေဈးဝယ္မႈလမ္းညႊန္တို႔ကိုရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

Ads.com.mm ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အဖြဲ႕မွ ေၾကာ္ျငာမ်ားအားလံုးသည္ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာမႈရိွ၊ မရိွကို အေသးစိတ္ စီစစ္တည္းျဖတ္လွ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔အတြက္ သင္၏ေၾကာ္ျငာကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္း (သို႔) ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္သည္ဟုသတ္မွတ္ထားျခင္း တုိ႔မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္၊ ေၾကာ္ျငာမတင္ခင္တြင္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ဖတ္ၾကားလိုက္နာေပးေစလိုပါသည္။

 • ေၾကာ္ျငာမ်ားအားလံုးတြင္ အမွန္တကယ္ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္း၏ ဓာတ္ပံုအနည္းဆံုးတစ္ခုပါဝင္ရၿပီး ေရစာပါဝင္ျခင္းမရိွေစရပါ။ (အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ပိုင္းဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွအပ)
 • ေၾကာ္ျငာမ်ားအားလံုးတြင္ အမွန္တကယ္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမး(လ္)လိပ္စာပါဝင္ရမည္။
 • ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး တရားဥပေဒေရးရာပိုင္း (ဥပမာ။ ။ ခိုးယူထားျခင္း၊ လိမ္လည္ထားျခင္း စသည္) မွကင္းလြတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရရိွႏိုင္ရမည္။
 • ေၾကာ္ျငာတစ္ခု၏ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ရွင္းလင္းတိက်ၿပီး ဓာတ္ပံုမွာလည္း အမွန္တကယ္ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းပံု (သို႔) ထိုေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာကုန္ပစၥည္း၏ ဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။
 • ေဖာ္ျပခ်က္အတြင္းတြင္ Third Party Websites (ျပင္ပအေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း) မ်ားသို႔ ညႊန္းဆိုေသာ Links မ်ားပါဝင္ခြင့္မျပဳပါ။
 • ေၾကာ္ျငာတစ္ခုတည္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားအျပားေဖာ္ျပေၾကာ္ျငာျခင္းကိုခြင့္မျပဳပါ။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုဆီ အတြက္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုစီ သီးသန္႔ခြဲျခားတင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အစံုလိုက္၊ အတြဲလိုက္ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ား (ထမင္းစားပြဲႏွင့္ထိုင္ခံုအစံုလိုက္၊ ဖိနပ္ႏွင့္အိတ္အတြဲလိုက္၊ ဖုန္းႏွစ္လံုးအတြဲလိုက္) တို႔အတြက္မူ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။
 • ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ (ႏွစ္ခုမွ စ၍) တင္ျခင္းကိုခြင့္မျပဳပါ :လက္ရိွ Website ေပၚတြင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ထပ္တူညီေသာေၾကာ္ျငာကို တင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။
 • မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈေကာင္းလြန္းေနသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ads.com.mm ၏ စည္းမ်ဥ္းအရ ခြင့္မျပဳပါ။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ တရားမဝင္ဟုသတ္မွတ္ထားေသာကုန္ပစၥည္း၊ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ခြင့္မျပဳပါ။ တရားမဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား စာရင္းကိုေအာက္တြင္ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 • သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္ေစာ္ကားမႈျဖစ္ေစေသာ အေရးအသားမ်ား (ၾကမ္းတမ္းရိုင္းျပေသာပံု သို႔မဟုတ္ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္း) မ်ား သံုးႏႈန္းေရးသားျခင္းကိုခြင့္မျပဳပါ။
 • သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြရွာေဖြျခင္း၊ လက္တြဲေဖာ္ရွာေဖြျခင္း၊ အလႈခံျခင္း၊ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း စေသာ ေၾကာ္ျငာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။

ေအာက္ပါ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Ads.com.mm တြင္ ေၾကာ္ျငာတင္ျခင္းမွ တားျမစ္ ထားပါသည္။

 • လက္နက္မ်ား : ေသနတ္၊ ဓားတို၊ ဓားရွည္၊ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗုန္းမ်ား၊ သံလက္သီး၊ နံပါတ္တုတ္။
 • မူးရစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ နီကိုးဒင္းဓာတ္ပါေသာစားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား။
 • မီးရႈးမီးပန္းႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား။
 • ေဆးရံုေဆးခန္းသံုး ေဆးဝါးပစၥည္းကိရိယာမ်ား။
 • ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာမွသတ္မွတ္ထားေသာ ရွားပါးမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အပင္ႏွင့္တိရိစၦာန္မ်ား။
 • ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား။
 • လူကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား
 • အမွတ္တံဆိပ္အတုျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း
 • မန္မိုရီကတ္၊ သိုေလွာင္ေရးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ခိုးကူးထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ ရုပ္သံပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ။ ။ ဒီဗြီဒီ၊ စီဒီ ႏွင့္ စာအုပ္စသည္)။
 • အာရံုခံေဟာၾကားမႈမ်ား၊ ေအာက္လမ္းႏွင့္ ေမွာ္အတတ္ပညာဆိုင္ရာဝန္ဆာင္မႈမ်ား။
 • ေရာဂါမ်ိဳးစံုေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည္ဟု အာမခံေသာသဘာဝေဆးျမစ္ ေဆးဥမ်ား။
 • ကူပြန္၊ ေဘာက္ခ်ာႏွင့္ ခရက္(စ္)ဒစ္ကဒ္မ်ား
 • အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (အႏွိပ္ခန္း စသည္)။
 • Multi Level Marketing မ်ားႏွင့္ အိမ္မွထုိင္၍လုပ္ႏိုင္မည္ဟုေျပာေသာ အလုပ္မ်ား
 • ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ာ.
 • ပိုက္ဆံအလွ်င္အျမန္ရွာေဖြႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားဟု ညႊန္းဆိုေသာေၾကာ္ျငာမ်ား။