ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူဝါဒ

မာတိကာ ဇယား

၁။ အေထြေထြ
၂။ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းပါသလဲ
၃။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ သံုးသနည္း
၄။ မားကတ္တင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
၅။ ကြတ္ကီးမ်ား
၆။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အမွားျပင္ျခင္းအတြက္ ဝင္ေရာက္ျခင္း
၇။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အၿမဲထိန္းသိမ္းျခင္း
၈။ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

၁။ အေထြေထြ

ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မူဝါဒတြင္ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ www.ads.com.mm ၏ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္ (“ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒ”)။ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္း သိမ္းျခင္း မူဝါဒသည္ Ads.com.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္ (“ဝက္ဘ္ဆိုက္”) ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝက္္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို သက္ေရာက္သည္။ မိုဘိုင္းစက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္းအပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သုိ႔ သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ ဤမူဝါဒ (“ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား”) ကိုပင္ ကိုးကားမည္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ေျပာရလွ်င္ RS-C Internet Services Company Limited (“Ads.com.mm”၊ “ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္” သို႔မဟုတ္ “ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို”) သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူျဖစ္သည္။

နယ္ပယ္ႏွင့္ သေဘာတူခ်က္- www.ads.com.mm ႏွင့္ ၄င္းနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္အတုိင္း သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ႏွင့္ အၿမဲထိန္းသိမ္းျခင္းကို သင္သည္ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာတူပါသည္။

Ads.com.mm သည္ ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မူဝါဒကို မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ ၄င္းကို ပံုမွန္ဖတ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင့္ကို တိုက္တြန္းပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒကို ႀကီးႀကီးမားမားေျပာင္းလဲလုိက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေၾကာ္ျငာပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ပထမဆံုးတင္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္း ျခင္း မူဝါဒသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါမည္။ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒသည္ ၂၀ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၅ တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါမည္။

၂။ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းပါသလဲ။

အေကာင့္တစ္ခု မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားသို႔ ေပးပို႔ၿပီး သိမ္းဆည္းထားရန္ သင္သေဘာတူပါသည္။ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းပါသည္ -

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလိုေလ်ာက္ စုေဆာင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို သင္ဝင္ၾကည့္ ေသာအခါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေသာအခါႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ေႀကာ္ျငာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အရာမ်ားကို အေၾကာင္းျပန္ေသာအခါ သင္၏ ကြန္ျပဴတာ၊ မိုဘိုင္းလ္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ရန္သံုး သည့္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားမွ ေပးပို႔လိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ စုေဆာင္းသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔ကိုသာ မကန္႔သတ္ထားပါ -

 • စက္ ID၊ စက္ အမ်ိဳးအစား၊ ပထဝီ အေနအထား၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ကြန္နက္ရွင္ အခ်က္အလက္၊ ေပ့ခ်္ၾကည့္ရႈမႈ စာရင္းဇယားမ်ား၊ www.ads.com.mm မွ traffic အသြားအလာမ်ား၊ ရည္ညႊန္း URL၊ ေၾကာျငာအခ်က္အလက္မ်ား၊ IP လိပ္စာႏွင့္ စံႏႈန္းဝက္ဘ္ log သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ သို႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔ကိုသာ မကန္႔သတ္ထားပါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
 • ကြတ္ကီးမ်ား၊ web beacon မ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား။ သင္မွကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသံုးျပဳေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ ထည့္သြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စုေဆာင္းၿပီး သိမ္း ဆည္းသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ သို႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔ကိုသာ မကန္႔သတ္ ထားပါ -
 • ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏အမည္၊ လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအခ်က္ အလက္မ်ား အပါအဝင္ သင္အသံုးျပဳသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ သင့္အေကာင့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ေသာအခါ သင္ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
 • လူမႈမီဒီယာဆုိက္မ်ား သို႔မဟုတ္ တတိယပါတီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ေပးပို႔ေသာ ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ား
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ စာေရးသား၍ ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ စာေရးသား ေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း အေျခအေနတြင္ ေပးပို႔သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
 • သင့္စက္၏ သီးျခား ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ေရး အခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္ မိုဘိုင္းစက္တြင္ enable လုပ္ထားပါက ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ သင့္တည္ေနရာႏွင့္ သင့္စက္၏ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ား
 • အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား - တတိယပါတီမ်ားထံမွ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံ၍ စုေဆာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏ အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားသို႔ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔ကိုသာ မကန္႔ သတ္ထားပါ ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳသည့္ ပမာဏအထိ လူဦးေရအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေမာင္းႏွင္သြာလာေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထပ္ေဆာင္းဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူထုအာဏာပိုင္မ်ားကဲ့သို႔ အျခား ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ သင့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား

၃။ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔ အသံုးခ်သနည္း။

သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား (အေပၚကိုၾကည့္ပါ) ကို ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ဟု သင္သေဘာတူပါသည္ -

 • အီးေမးလ္မွ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူေထာက္ပံ့မႈသို႔ ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ေစရန္၊
 • တားျမစ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လိမ္လည္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္၊ ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ စံုစမ္းရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသံုးျပဳမႈ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကို အခုိင္အမာျဖစ္ေစရန္၊
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေႀကာ္ျငာမ်ားကို သင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဳလုပ္ရန္၊ တုိင္းတာ ရန္ႏွင့္ တိုးတက္ေစရန္၊
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း စံုစမ္းရန္ အီးေမးလ္၊ push notification၊ စာတို မက္ေဆ့ခ်္ (SMS) သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သင့္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ရန္၊
 • (သင့္ေလ်ာ္ပါက) သင္ျမင္ေတြ႔ခ်င္သည့္ မက္ေဆ့ခ်္အေပၚတြင္ မူတည္၍ ပစ္မွတ္ထားသည့္ မားကတ္တင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ update မ်ားႏွင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းေပးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အျခား မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္မဆုိ ႏွင့္
 • သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေသာအခါ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း သင္ေတာင္းဆုိေသာ အျခားဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္ရန္။
လူမႈမီဒီယာဆုိက္မ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း -

သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ sign-on ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပးအပ္ႏိုင္သည္။ Facebook၊ Google Plus ႏွင့္ Twitter ကဲ့သို႔ေသာ တတိယပါတီ လူမႈမီဒီယာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်ႏုိင္ရန္္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ တတိယပါတီ ဝက္္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္ သင္ေပးအပ္ပါက ဝက္ဘ္ဆုိက္အလိုက္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ရယူမႈ နယ္ပယ္သည္ ကြဲျပားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏ ဘေရာက္ဇာ settings ႏွင္ သင္၏ သေဘာတူခ်က္မ်ားအရ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ တတိယပါတီ အကာင့္ကို www.ads.com.mm အေကာင့္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဆႏၵရိွၿပီး ဤတတိယပါတီ အေကာင့္မ်ားရိွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္ သေဘာတူပါက ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒႏွင့္အညီ တတိယပါတီ ဝက္ဘ္ဆုိက္ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္၊ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းရန္ သင္သေဘာတူသည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တတိယပါတီမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း - ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ တတိယ ပါတီမ်ားသို႔ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေပးပို႔ႏုိင္သည္။ အပိုင္း ၄ တြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သင္၏ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာတူခ်က္မပါဘဲ ၄င္းတို႔၏ မားကတ္တင္း ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားအတြက္ တတိယပါတီမ်ားသို႔ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔မည္မဟုတ္ပါ။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ မွ်ေဝႏုိင္သည္ -

 • ပူးတြဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူအေထာက္အပံ့) ေထာက္ပံရန္၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ တရားမဝင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား၊ လိမ္လည္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ လံုျခံဳေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား၊ ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္ မ်ား၊ အပ္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ Africa Internet Group ၏ ကုမၸဏီမ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ Ads.com.mm သည္ အထက္ပါ Group ၏ တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္းျဖစ္သည္)။ Africa Internet Group ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးခ်၍ သင့္ဘက္မွ ေတာင္းဆုိပါက သင့္ထံသို႔ မားကတ္တင္း မက္ေဆ့ခ်္မ်ားေပးပို႔ရန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္ ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒႏွင့္အညီ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုး ခ်မည္ျဖစ္သည္။
 • ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သူမ်ား၊ မားကတ္တင္း ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈကဲ့သို႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္ရိွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ အကူအညီေပးေရး စာခ်ဳပ္ခ်ုဳပ္ဆုိထား သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ား။ ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္သည္ Ads.com.mm ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရိွေနမည္။
 • ဥပေဒအရ လုပ္ရန္လိုအပ္လာပါက သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္း ျခင္း မူဝါဒအရ အခ်ိဳ႕ေသာ တတိယပါတီမ်ား (ဥပမာ ဥာဏပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ပိုင္မ်ား)။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို မွ်ေဝရာတြင္ -
 • ဥပေဒအရ လိုက္နာရန္တာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုးအမိန္႔ကို လိုက္နာရန္ သို႔မဟုတ္
 • လိမ္လည္မႈ၊ လွည့္ျဖားမႈ သို႔မဟုတ္ စြဲခ်က္တင္ျခင္းစေသာ ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ စံုစမ္း ျခင္းႏွင့္ ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းအတြက္ လိုအပ္လာပါက သို႔မဟုတ္
 • အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္လာပါက
 • သင္၏ အခ်က္အလက္ကို မွ်ေဝရန္ ဥပမာ ပူးေပါင္းမႈမူေဘာင္မွတစ္ဆင့္ [အထက္ပါအတိုင္း] သေဘာ တူထားသည့္ အျခားေသာ တတိယပါတီမ်ား၊
 • ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည့္အခါတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပူးေပါင္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ရရိွသည့္ ကုမၸဏီမ်ား
 • ဥာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ၾကားလူမွ ေႀကာ္ျငာတစ္ခုသည္ ပိုင္ရွင္၏ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ သည္ဟု စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ယံုၾကည္ပါက။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မေပးအပ္ခင္ IP Owner သည္ ဤအခ်က္အလက္ကို တရားဥပေဒအရ ၾကားနာျခင္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒ အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာ ေႀကာ္ျငာရွင္ထံမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေသာအခါ ကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္ေသာ အေျခအေနတြင္သာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။

အထက္ပါစာပိုဒ္ကို ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွဘဲ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ကို ႐ိုေသေလးစား ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို သူတစ္ပါးအားထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီမ်ားရန္မွ ကင္းေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း ထိုကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္ျခင္းသည္ ေကာင္း မြန္ေသာ စိတ္ေစတနာအေပၚတြင္ အေျခတည္၍ (၁) တရား႐ံုးအႀကံဥာဏ္ ေပးအပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္ (သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ံုးၾကားနာျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ (ျဖစ္ႏုိင္ေသာ တရား႐ံုး ၾကားနာျခင္း မ်ားအပါအဝင္) မည္သည့္ တရား႐ံုးၾကားနာျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အေရးႀကီးသည္ (၂) ရာဇဝတ္မႈ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ႐ံုးတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခြန္အခစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျခင္းအတြက္ လိုအပ္ပါက (၃) လူထု ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေတာင္းခံပါျခင္း ဆုိသည္ကို ယံုၾကည္ျခင္းမရိွပါက သင့္ ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အစိုးရမွ ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုးအမိန္႔မပါဘဲ တတိယပါတီမ်ားသို႔ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းမရိွပါ။

www.ads.com.mm တြင္ သင္မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္မ်ား - ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေႀကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားမွ်ေဝရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ မွ်ေဝလုိက္ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူသူ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်သူကို တိုက္႐ိုက္ဆယ္သြယ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ လုပ္ေပးထားသျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ မွ်ေဝမည္ကို စဥ္းစားရန္ အႀကံျပဳသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာတစ္ဆင့္ မွ်ေဝေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္တစ္ဦးတည္းတြင္သာ တာ ဝန္ရိွသျဖင့္ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားျဖင့္ သင္မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အေန ျဖင့္ အာမ မခံႏုိင္ပါ။

မွ်ေဝသံုးစြဲသည့္ကြန္ျပဴတာ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ကဖီးမွ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ကို အသံုးျပဳေနသည္ဆိုပါက ဆက္ရွင္တစ္ခုၿပီးတုိင္း log off လုပ္ရန္ ျမင့္မားစြာ အႀကံျပဳပါသည္။ မွ်ေဝသံုး စြဲသည့္ ကြန္ျပဴတာမွ သင္ကို ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မသိေစခ်င္ပါက ကြတ္ကီးမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လာေရာက္မႈ history ကို ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

၄။ မားကတ္တင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

သင့္ထံသို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရျဖစ္ေစ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရမဟုတ္ျဖစ္ေစ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားအေၾကာင္း သင့္ထံသို႔ ေပးပို႔ ရန္ႏွင့္ Ads.com.mm သို႔မဟုတ္ Africa Internet Group ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းကို သင္သေဘာတူသည္။

သင္ရွင္းလင္းစြာ သေဘာတူျခင္းမပါဘဲ ၄င္းတို႔၏ မားကတ္တင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တတိယပါတီ မ်ားသို႔ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း မလုပ္ပါ။ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေကာက္ယူသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစည္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးတက္ရန္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သီးသန္႔ျဖစ္ေစရန္ အသံုး ျပဳမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ မားကတ္တင္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို လက္ခံလိုစိတ္ မရိွေတာ့ေသာအခါ သင့္ေလ်ာ္ပါက သင္၏ အေကာင့္တြင္ preferences ကို ေျပာင္း၍ သို႔မဟုတ္ သင္လက္ခံရရိွသည့္ မားကတ္တင္းဆက္သြယ္ျခင္းရိွ unsubscribe link ကို ႏွိပ္ႏုိင္သည္။

၅။ ကြတ္ကီးမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို သင္အသံုးျပဳေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ား သည္ ကြတ္ကီးမ်ား (သင္၏ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းစက္၏ drive တြင္ အခ်က္အလက္ဖိုင္မ်ား) သို႔မဟုတ္ web beacons (ဝက္ဘ္ page ၏ ကုတ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ ပံုရိပ္မ်ား) သို႔မဟုတ္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ထားမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင့္ကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အကူအညီ ျဖစ္ေစရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိုက္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းထိေရာက္မႈကို တိုင္းတာ ရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိုက္တြင္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ေသခ်ာေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ား အသံုးျပဳပါ သည္။ ဤနည္းပညာမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔ သံုးျခင္းအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိလိုပါက ကြတ္ကီးမ်ား၊ web beacons ႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒကို ဖတ္ၾကည့္ရန္ ညႊန္းပါသည္။

၆။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရယူျခင္း၊ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း

သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တု႔ိမေျပာင္းလဲႏုိင္ပါ။ သင္၏ Ads.com.mm အေကာင့္သို႔ ဝင္၍ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစားခြဲထားသည့္ ေႀကာ္ျငာတစ္ခုကို တင္လိုက္ေသာအခါ သင္၏ စာရင္းကို မေျပာင္းႏုိင္ပါ သို႔မ ဟုတ္ မက္ေဆ့ခ်္ကို မဖ်က္ႏုိင္ပါ။ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္း သင္၏ ေတာင္းဆုိမႈကို ၾကည့္႐ႈမည္ ျဖစ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒအရ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈမည္။ အျခားနည္း လမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ Ads.com.mm တြင္ တိုက္႐ိုက္မေတြ႔ႏုိင္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္ contact@ads.com.mm မွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူအေထာက္အပံ့ သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ကုန္က်မႈကို ကာမိေစရန္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံသြားပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပမာဏထက္ အခေၾကးေငြသည္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရိွပါ။ သင္၏ အခ်က္အလက္သည္ သင့္အခ်က္အလက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကည့္႐ႈသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည့္စံု ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းမရိွပါက သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားရိွပါက contact@ads.com.mm သို႔ေရးသား၍ "Request Privacy Policy"ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

၇။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း

ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၊ အခြင့္မရိွဘဲ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း အႏၱရာယ္မွ ကန္႔သတ္သည့္ (firewalls, ေဒတာ ကုဒ္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆာဗာမ်ားထံသို႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ဝင္ေရာက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ) နည္းပညာဆုိင္ရာႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သင္၏အေကာင့္သည္ အလြဲသံုးစားခံရသည္ဟု သံသယရိွပါက ဆက္ သြယ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ contact@ads.com.mm မွတစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံသို႔ ေက်းဇူး ျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳႏုိင္မႈ မရိွေတာ့သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး အထက္တြင္ေဖာ္ ျပထားသည့္အတုိင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့ေသာအခါ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ပါသည္။

၈။ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

အလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ မေတာင္းခံသည့္ စီးပြားေရး ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ("spam") - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းကို လက္မခံပါ။ အသံုးျပဳသူူတစ္ဦးမွ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာတူျခင္းမရိွပါက ထုိအသံုးျပဳသူသည္ သင့္ထံမွ တစ္ခုခုဝယ္ယူခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္ စီးပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင္၏ ေမးလ္ေပးပို႔စာရင္း (အီးေမလ္းျဖစ္ေစ စာတုိက္မွျဖစ္ေစ) သို႔ အျခားေသာ Ads.com.mm အသံုးျပဳသူမ်ားကို ထည့္ရန္ အခြင့္မရိွပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိုက္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အလြဲသံုးစားျပဳေနသည္ကို သတိထားမိပါက (spam သို႔မဟုတ္ spoof အီးေမးလ္မ်ား) contact@ads.com.mm သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သတိေပးပါ။

အသံုးျပဳသူအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး spam သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးျပဳမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေပးပို႔ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ သင္၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး spam၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ phishing ႏွင့္ အျခားေသာ အႏၱရာယ္ျပဳႏုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ တရား မဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ထားေသာ အရာမ်ားကို စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေပးပို႔ေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အၿမဲ သိမ္းထားမည္မဟုတ္ပါ။

တတိယပါတီမ်ား - ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါက ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒသည္ သင့္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေကာက္ယူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းနွင့္ ကူးေျပာင္းျခင္း အတြက္သာ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒသည္ သက္ေရာက္ပါသည္။ Ads.com.mm သည္ သင့္ထံသို႔ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ တတိယပါတီမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒ အေပၚတြင္ မည္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ် မရိွပါ။ တတိယပါတီမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကို ေပးအပ္ရန္ တတိယပါတီ ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳေသာအခါ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းျခင္း မူဝါဒမ်ားသည္ သင့္ထံသို႔သက္ ေရာက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားထံသို႔ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားမေပးမီ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - Ads.com.mm ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားမဆို ေမးရန္ ရိွပါက contact@ads.com.mm သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။