Lace Dress - မြန်မာ
Lace Dress အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
11,000 Ks
BKK Dress - မြန်မာ
BKK Dress အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
15,000 Ks
Dinner Dress (Good Quality) - မြန်မာ
Dinner Dress (Good Quality) အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
40,000 Ks
Off Shoulder Top - မြန်မာ
Off Shoulder Top အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
6,500 Ks
ဇာဝမ္းဆက္ - မြန်မာ
ဇာဝမ္းဆက္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
30,000 Ks