ဘူးသီးေႀကာ္ - မြန်မာ
ဘူးသီးေႀကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1,200 Ks