ၾကက္ရင္ပံုေၾကာ္ - မြန်မာ
ၾကက္ရင္ပံုေၾကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
1,600 Ks
ဘဲကင္ - မြန်မာ
ဘဲကင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
13,000 Ks