ေရဘ၀ဲ - မြန်မာ
ေရဘ၀ဲ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
9,000 Ks
ပူတင္း မုန္႔ - မြန်မာ
ပူတင္း မုန္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
2,000 Ks
ဘဲေပါင္းဟင္း - မြန်မာ
ဘဲေပါင္းဟင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
1,500 Ks