အာလူးကတ္​တလိတ္ - မြန်မာ
အာလူးကတ္​တလိတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
1,500 Ks