ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
တြင္ခံု  - မြန်မာ
တြင္ခံု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ပဲခူး
6.00 LKs