ဓူဝံ အင္​ဗာတာ - မြန်မာ
ဓူဝံ အင္​ဗာတာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
25,000 Ks
မီးစက္ - မြန်မာ
မီးစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
65,000 Ks
Golden Electronic Voltage Regulator - မြန်မာ
Golden Electronic Voltage Regulator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
90,000 Ks
Honda Generator - မြန်မာ
Honda Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
70,000 Ks
3KL Generator - မြန်မာ
3KL Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
70,000 Ks
အရုပ္ေမြ ့ယာ - မြန်မာ
အရုပ္ေမြ ့ယာ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ပဲခူး
1.40 LKs