သစ္ၾကားသီး - မြန်မာ
သစ္ၾကားသီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
8,000 Ks
Strawberry Jelly - မြန်မာ
Strawberry Jelly စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
300 Ks
Cotton Chese Cake - မြန်မာ
Cotton Chese Cake စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
4,000 Ks
ေဆးမန္းက်ည္း - မြန်မာ
ေဆးမန္းက်ည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
2,500 Ks
Philly Cheeses Tesk Mozzarella - မြန်မာ
Philly Cheeses Tesk Mozzarella စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ပဲခူး
2,500 Ks